آخرین سفارشات ثبت شده

مشاهده همه
محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : حمید مهدوی راد

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : الهلم منصوری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : سمانه رحیمی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : رجبی رجبی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : الهه هاشمی پور

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : زهرا علیزاده

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مهران کشاورز

محافظ ریشه فرش رنگ زغالی

محافظ ریشه فرش رنگ زغالی

خریدار محصول : اميرحسين رسولي

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : رویا فیضی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : رویا عابدینی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : زهره حسینی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : زهرا قلی زاده

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : علی شالچیان

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : Asadi Asadi

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : علی خزاعی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : بهاره مهدی آبادی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : طناز غم خوار

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فاطمه فاتحی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : zahra mahamadi

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مریم کرم زاده

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : محسن منتظری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : سیده وحیده برکاتی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : حدیث ملک زاده

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : افسر گوران

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مهتاب خانی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : الهام حبیبی فرد

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مهسا ضیغمی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : نجمه غلامی

فرش 1200 شانه قیطران طرح مهناز رنگ فیلی

فرش 1200 شانه قیطران طرح مهناز رنگ فیلی

خریدار محصول : آرزو رشيدي

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مریم امکانی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : رضوان امیرخانی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : ندا علیوند

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : محمد آقاجانی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : رقیه نونهال

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : روح الله نیاخلیلی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : جواد فروغي

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : لیلا همایونی فر

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : دنيا گودرزی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : نگار جماعتی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : محبوبه زریاب

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : روح الله نیاخلیلی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : وحیده سفیدگر غلامی

محافظ ریشه فرش رنگ زغالی

محافظ ریشه فرش رنگ زغالی

خریدار محصول : حمید معنوی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : الهام محرم خانی

فرش 1200 شانه قیطران طرح مهناز رنگ فیلی

فرش 1200 شانه قیطران طرح مهناز رنگ فیلی

خریدار محصول : فرید کیارشی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : شایسته عبدالملکی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : ایدا خاکی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : کریمیان کریمیان

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : ژاله zand

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : لیلا همایونی فر

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : روح الله نیاخلیلی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : خانم احمدي

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : زهرا فاضل

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فرنگیس آقاحسینی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : اسماعیل رستمی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : م غفاری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مونا عباسي

فرش 700 شانه قیطران طرح فرناز رنگ کرم

فرش 700 شانه قیطران طرح فرناز رنگ کرم

خریدار محصول : Asadolah Bahrami

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : وحیده سفیدگر غلامی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : علی امامی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : الهام جهان

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : فاطمه هنرمند

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : ثمینه حسین دوست

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مریم روحانی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : پرستو پیشوا

فرش چهل تکه محتشم مدل 100507 رنگ سبز

فرش چهل تکه محتشم مدل 100507 رنگ سبز

خریدار محصول : ماندانا مصطفايي

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : ابراهيم نبلي

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : سهیل نجف زاده

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فاطمه حسینی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : سمیرا کمالی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : خانم وزیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : shima aryamanesh

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : ندا تقی ضابط

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : مرضیه نظری

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : سحر سنگسری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : الناز بابایی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فاطمه باقری

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : فاطمه بیرامی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : مهدی خودکام

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : آرزو رنجبر

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : Reza Rashidi

محافظ ریشه فرش رنگ زغالی

محافظ ریشه فرش رنگ زغالی

خریدار محصول : مینا نیکویی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : نازنین سلیمانی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : سیدمحمدحسین منتظری

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : محدثه جمالی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : ناهید صفری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فاطمه پرتوی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : پریسا محمدی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فاطمه نصرالهی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : طنین دین پرور

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : محسن شهرابی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : سمیه نصیری

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : نسرین کرمی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : الهام امینی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : فاطمه نوروزی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : علیرضا موسوی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : مونا پورابراهیم

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فاطمه شمشادی پور

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : پیمان برزگر

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : زهرا یعقوبی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فاطمه‌ شاه بهرامی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : فروغ صوفی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فریبا سرافراز

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : زهره یعقوبی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : محمد فتحی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

محافظ ریشه فرش رنگ طوسی

خریدار محصول : رقیه مزرعی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : فهیمه پورحیدر

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : ساینا فروتن راد

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : شقایق صادقی

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

محافظ ریشه فرش رنگ شیری

خریدار محصول : دکتر فرش

سبد خرید

سبد خرید خالی

سبد خرید شما خالی است!

دیدگاه خریداران دکتر فرش

آنچه که خریداران از تجربه خریدشان در مورد ما می گویند

" محافظ ریشه های فرش دکترفرش، کیفیت خوب و بالایی دارند و باعث زیباتر شدن فرش و دکوراسیون منزل ما شده است. "

فاطمه موسوی - خریدار محافظ ریشه فرش

فاطمه موسوی

خریدار محافظ ریشه فرش

" از کیفیت و ظاهر محافظ ریشه فرش های دکتر فرش راضی هستم. "

لیلا اشرفی - خریدار محافظ ریشه فرش

لیلا اشرفی

خریدار محافظ ریشه فرش

" فرشی که از دکترفرش خریداری کردم بسیار عالی و زیباست و زیبایی این فرش ها با محافظ ریشه های فرش دکتر فرش، دوچندان میشه. "

خانم فرنوش - خریدار فرش

خانم فرنوش

خریدار فرش

" خیلی ممنون از اینکه سفارشم سریع و بدون هیچ مشکلی به دستم رسید. بعد از چندین خرید اینترنتی، فقط دکترفرش بود که به موقع و بدون هیچ مشکلی ازش خریدم رو انجام دادم. "

لاله کاظمی - خریدار محافظ ریشه فرش

لاله کاظمی

خریدار محافظ ریشه فرش

" من به شدت حساس و نگران نسبت به ریشه های فرش بودم. واقعا دستتون درد نکنه محافظ ریشه های فرش بسیار عالی هستند. ولی حیف شد که دیر با دکترفرش آشنا شدم چون چند ماه پیش خریدم رو از جای دیگه انجام دادم. خدا به کسب وکارتون برکت بده. "

فاطمه خلیلی - خریدار محافظ ریشه فرش

فاطمه خلیلی

خریدار محافظ ریشه فرش

مزایا خرید

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سراسر کشور

خرید بدون واسطه

خرید مستقیم و بدون واسطه

دو سال گارانتی

دو سال گارانتی محصول

ضمانت اصالت کالا

تضمین اصالت و کیفیت کالا

برگشت به بالا
  • دکتر فرش
  • دکتر فرش به عنوان مرکز تخصصی ارائه خدمات حوزه ی فرش، از سال 1390 در تهران فعالیت خود را آغاز نمود و اکنون افتخار همکاری با برندهای معتبری همچون قیطران، مشهد اردهال، قصر ایرانیان، کهکشان، نگین فیروزه، هلال البرز، شاهرخ، ارم، برنتین، کشمیر، زرین سیلک، تاپ، محتشم و... را دارد.شما برای مشاهده قیمت فرش ماشینی کافیست به دسته بندی فرش ماشینی مراجعه فرمائید. انتخابی از روی هوشمندی با دکتر فرش

  • تماس با ما
  • آدرس: تهران، انتهای همت غرب، شهرک گلستان، خیابان امیر کبیر، بلوار برادران زینعلی(کاج)، پ۸۳، فروشگاه دکتر فرش
  • ایمیل: info@drfarsh.com
  • تلفن: 09123992347
مشاوره رایگان

دوست داری از تخفیف های ویژه دکترفرش باخبر بشی؟

با این تخفیف‌های دوره ای می‌تونی محصولات دکترفرش رو ارزون تر خریداری کنی!